Rada Uczelni

Opublikowano: niedziela, 08, grudzień 2019 mprzybylski

Skład Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku
na lata 2019-2020

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński – Przewodniczący Rady Uczelni
mgr Robert Grzegorczyk
mgr Paweł Kolczyński

Członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:
prof. dr hab. n. med. Paweł Liberski
dr hab. Ewa Wiśniewska, prof uczelni
mgr Piotr Śladowski

Przewodniczący Samorządu Studentów:
Dawid Pilewski

Rada Uczelni została powołana przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2019, poz. 1668). W skład Rady Uczelni wchodzą 3 osoby spoza wspólnoty Uczelni, 3 osoby ze wspólnoty Uczelni oraz przewodniczący samorządu studenckiego. Do zadań Rady Uczelni należy: opiniowanie projektu strategii Uczelni; opiniowanie projektu statutu; opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni; wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat; monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, monitorowanie zarządzania Uczelnią; wykonywanie innych czynności wskazanych w statucie. Rada Uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

stat4u